Obchodní podmínky

PREAMBULE, TEDY CO JE PRO VÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:

-Při nákupu na eshopu Splanch není nutná registrace.
-Objednané zboží na eshopu Splanch můžete do 14 dní od převzetí vrátit bez udání důvodu.
-Pokud se rozhodnete zboží vrátit, bude vám vrácena hodnota zakoupeného zboží bez poštovného. V případě výměny vám druhé poštovné nebude účtováno.
-Jak o zboží pečovat je uvedeno buď na zboží, na jeho obalu anebo v popisu produktu.
-Zboží na dobírku neodesíláme. Zboží při platbě převodem odesíláme do 10 dnů po připsání platby na účet.

-Osobní odběr je možný po emailovém potvrzení s infem k vyzvednutí. Můžete se s námi spojit buď na e-mailu info@splanch.cz, zprávou přes Facebook nebo nás kontaktovat na tel. čísle 725 563 667

-Pokud si přejete jinou barevnou variantu než je nabízena, napiště nám nejprve dotaz na e-mail/FB/tel., jestli jsme schopné vašemu požadavku vyhovět, popřípadě nám napište do poznámky k objednávce.
-Smlouva o koupi našich výrobků je uzavřena potvrzením Vaší objednávky. Od té chvíle se snažíme, aby zboží bylo doručeno co nejrychleji
po jeho zaplacení přímo k Vám.
-Nabídka produktů eshopu Splanch není identická s nabídkou produktů na trzích nebo v dílně Splanch.

-POKUD NEBUDE OBJEDNÁVKA ZAPLACENA DO 7 DNŮ, BUDEME VÁS INFORMOVAT O JEJÍM STORNOVÁNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) internetového obchodu Splanch (dále jen Internetový obchod“),umístněného na internetové adrese splanch.cz (dále jen „Webová stránka“), který je  provozován podnikající fyzickou osobou, Matějem Bartákem, nar. 13.12. 1987, zapsanou v živnostenském rejstříku pod IČ 03736946, se sídlem: Týnská 623/15, Praha 1 (dále jen Prodávající“), bankovní spojení: č.ú. 2102265025/2010, vedeného u fio banka a.s., upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen Kupující“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webová stránka“ nebo „Webové rozhraní obchodu“) Internetového obchodu Prodávajícího.

 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání veSmlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.     NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY, ZPŮSOB DOPRAVY A PLATBY

 1. Nabídka zboží

  1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na Webové stránce. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží za podmínek uvedených v nabídce. Smlouva se považuje za uzavřenou za sjednaných podmínek teprve potvrzením objednávky, jak ej uvedeno níže.

 2. Objednávka

  1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na Webové stránce Internetového obchodu.

  2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na Webové stránce Internetového obchodu Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 1.4.1. Obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 1.5.1. Obchodních podmínek) Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 3. Uzavření Smlouvy

  1. Prodávající se zavazuje přijmout návrh Smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami, a zároveň tím potvrdí podmínky prodeje, jejichž změna je vyhrazena (cenu, způsob platby, způsob dopravy apod.). Prodávající potvrdí přijetí návrhu na e-mailovou adresu Kupujícího.

  2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, přičemž toto potvrzení musí obsahovat kompletní rekapitulaci všech podmínek Smlouvy.

  3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 4. Způsob dopravy

  1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží ze Smlouvy určuje Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

  2. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

  3. V případě zasílání zboží do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

 5. Způsob platby

  1. Prodávající umožňuje hradit zboží bezhotovostním převodem na účet.

  2. Kupující uhradí cenu objednávky po jejím zadání na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. V případě tohoto typu platby nebude zboží expedováno před provedením úhrady.

  3. Veškeré změny a především změny cen vInternetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden orientačně.

  4. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

 6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření Smlouvy

  1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu řádně uhradit.

  2. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Jakékoliv škody nebo vícenáklady vzniklé uvedením nesprávných údajů ze stany Kupujícího nese výhradně Kupující.

  3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  4. Pro vyřizování stížností a získání dalších informací může Kupující využíte-mailové adresy: info@splanch.cz. Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího.

 7. Slevové kupony a vouchery

  1. Pro případ, že by Prodávající poskytl jakoukoliv slevu na nabízené zboží formou slevových kuponů a voucherů, budou pro ně vždy platit následující pravidla:

 • Slevové kupony a vouchery není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji.

 • Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

 • Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno a není je možné kombinovat ani s jakoukoliv jinou slevou (množstevní, sezónní apod.).

  1. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Prodávajícím.

2.     DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodací lhůta

  1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná.

  2. Prodávající se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat, a to zpravidla do 10 dnů, nejpozději však do dvou týdnů od úhrady jeho ceny.

  3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním doručení zboží.

 2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

  1. V souladu s čl. 1.6.1. je Kupující povinen doručené zbožípřevzít. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení Obchodních podmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím po zaplacení celé jeho kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

  2. Faktura (doklad o nákupu) není součástí dodávky abude pro Kupujícího k dispozici ke stažení na Webovém rozhraní obchodu.

  3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky Prodávající doporučuje Kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu bez výhrad Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  4. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží a jakékoliv zjevné vady patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po převzetí zboží. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 2.2.4. a 2.2.5. těchto Obchodních podmínek.

  5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  7. Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, uvedenou Kupujícím v objednávce či sdělenou jiným způsobem Prodávajícímu.

3.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od Smlouvy Kupujícím

  1. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v Internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1829 a n. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14)kalendářních dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě je Kupující povinen provést odstoupení písemně, a to formou e-mail zprávy doručenou na adresu Prodávajícího info@splanch.cz. Odstoupení musí obsahovat jednoznačný projev vůle směřující k odstoupení od uzavřené Smlouvy a dále musí obsahovat alespoň číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu Kupujícího pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující nejpozději v její poslední den doručí Prodávajícímu shora popsaným způsobem oznámení o odstoupení. Náklady spojené s navrácením zboží v takovém případě nese Kupující.

  2. V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

  3. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit od Smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, nebo pro jeho osobu.

  4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy do čtrnácti (14)kalendářníchdní od převzetí zboží zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářníchdnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

  5. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na bankovní účet uvedený Kupujícím v odstoupení, jinak na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.

  6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, vrací mu Prodávající náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, obvykle částku ve výši 47,- Kč (slovy: čtyřicet sedm korun českých). Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že Kupující odebral zboží osobně, náhrada poštovného mu nenáleží. V případě, že Kupující vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, je mu vráceno pouze jedno poštovné.

  8. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

  9. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

 2. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

  1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od Smlouvy.

  2. Prodávajícímá právo odstoupit od Smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

  3. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet určený Kupujícím.

  4. Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

  5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, dojde-li mu objednávka od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od Smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 Občanského zákoníku.

  6. V případě porušení podmínek Smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím, kdy Prodávající odstoupí od Smlouvy, je v takovém případě povinností Kupujícího uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s objednávkou Kupujícího, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží bez časového omezení.

 5. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

4.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím e-mailu a dále doručením reklamovaného zboží na výše uvedenou adresu místa jeho podnikání prostřednictvím pošty. Osobní reklamace je možná výhradně po předchozí domluvě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

  3. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu (fakturu). Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

  4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného zaslání nového zboží bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

  6. Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, zašle Kupujícímu prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, předmět reklamace, lhůtu a způsob vyřízení reklamace. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.

  7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva, pokud mu nějaké prokazatelně vzniknou.

  8. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

  9. V případě, že si Kupující nepřevezme reklamované zboží zaslané Prodávajícím na adresu sdělenou Kupujícím, je Prodávajícím oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží k činnostem souvisejícím s provozem Internetového obchodu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně spotřebitele“).

 1. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem Smlouvy je český jazyk.

 2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

 3. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, změněné Obchodní podmínkyjsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou Obchodních podmínek dotčena.

 4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím zákonem.

 5. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

 6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na Webové stránce nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. V rámci nastavení prohlížečů Kupující může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má kdykoli možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na Webové stránce, a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče Kupujícího.

 7. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku aZákona o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Matěj Barták, nar. 13.12. 1987, zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČ 03736946, se sídlem: Týnská 623/15, Praha 1 (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Týnská 623/15, Praha 1

email: info@splanch.cz

telefon: +420 725 563 667

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

V Praze dne: 15.3.2024

 

 

 

Zpět do obchodu